Agenda
all
Upcoming
Past
tentoonstelling
Worksessie
Seminarie
Conferentie
Rondleiding
Panelgesprek en boekpresentatie
upcoming
Boekpresentatie Fundamenten van het stadsontwerp
17. Nov 8 pm
De metaforische begrippen ‘Eiland & Archipel’ © Heinrich Altenmueller

Na zijn jarenlange ervaring in onderwijs, onderzoek, ontwerppraktijk en beleidsadvisering, bundelt professor Marcel Smets, grondlegger van het stadsontwerp en tweede Vlaams Bouwmeester, zijn inzichten over stedenbouwkundig ontwerp in een persoonlijk boekje. Hij brengt een complexe materie terug tot een reeks kerninzichten, en maakt ze bevattelijk voor een breed publiek.

Smets’ zoektocht naar de Fundamenten van het Stadsontwerp, een erg toepasselijke titel, werd geen langdradig leerboek, maar wel een boeiend en toegankelijk essay. Twintig korte hoofdstukken ontleden centrale concepten uit de praktijk van urbanisatie en stedenbouw, en dit aan de hand van complementaire begrippenparen en kenschetsende voorbeelden.

In een avondvullend programma kadert het Vlaams Architectuurinstituut deze nieuwe en originele bijdrage in de bredere traditie van stedenbouwkundige handboeken. Aan het begin van de avond licht Marcel Smets het opzet van het boek toe. Daarna polsen we in een panelgesprek met kritische lezers naar de effectieve bruikbaarheid van het boek voor de hedendaagse praktijk.

Sprekers:

  • Stefan Devoldere (UHasselt)
  • Kristiaan Borret (Brussels bouwmeester, Universiteit Gent)
  • Els Vervloesem (Architecture Workroom Brussels)
  • Michiel Dehaene (Universiteit Gent)

Dit panelgesprek in deSingel wordt afgewisseld met reacties vanop afstand. In korte videoboodschappen gaan Els Verbakel (Derman Verbakel Architecture, Bezalel Academy of Arts and Desing Jerusalem), Aglaée Degros(Artgineering, TU Graz), Tom Avermaete (ETH Zürich), en Maarten Van Acker (Universiteit Antwerpen) op zoek naar de fundamenten van het stadsontwerp in hun eigen lokale context.

Adres: de Singel (muziek studio)
Desguinlei 25
2018 Antwerpen

Vrije toegang

→ Meer info

past
De Vijfhoek voorbij: het metropolitane stadscentrum van Brussel
19. Oct 2 pm
Publicatie Voorbij de Vijfhoek, BCO-BSI, 2020

Het BSI-BCO organiseert op maandag 19/10 (14u-19u) een studiedag in het Stadhuis van Brussel (en via Facebook Live + Youtube). Tijdens deze studiedag zullen de resultaten van vier jaar onderzoek naar de voetgangerszone en zijn impact op de ontwikkeling van het metropolitane stadscentrum worden voorgesteld. Daarnaast zullen ook de twee publicaties worden voorgesteld: een groot publiek boek (nl/fr) en een wetenschappelijk boek (en).

Roeland Dudal van Architecture Workroom Brussels neemt deel aan een panelgesprek vanuit de ervaringen binnen het project Pentagon Sud.

 

 

 

Locatie: 

Stadhuis Brussel
Facebook live

Meer informatie

 

 

 

 

past
Ecopolis 2020: AGAIN(ST) NATURE
18. Oct 3:30 pm

Op 18 oktober, neemt Els Vervloesem deel aan Ecopolis 2020: AGAIN(ST) NATURE. Een panelgesprek over “steden vol natuur en het schrale platteland” samen met Paul Demets, Ine Renson en Tom Bauler. 

Location: Online

Reserveren verplicht

Boek deze sessie hier

past
Archiweek: rondleidingen in de werkruimte van AWB.
10. Oct 1 am
Workspace Actiris, 2019. Foto: Lies Engelen.

Architecture Workroom opent de deuren in het kader van Archiweek.

 

De tijdelijke inrichting van kantoren in een klassiek kantoorgebouw vergt van de gebruikers een behoorlijke dosis flexibiliteit. Het project stelt vragen bij het strikte karakter van het klassieke kantoor, door typische scheidingswanden en andere gestandaardiseerde elementen te omzeilen. Individuele werkplekken worden omringd door een ruime gezamenlijke werkplek voor burgers, ondernemers, overheden, onderzoekers en andere gebruikers. Het tijdelijk project opteerde voor een economisch haalbare aanpak: zo weinig mogelijk materialen werden verspild en de bestaande scheidingswanden bleven behouden of werden verplaatst. Het ontwerpproces nam tussen de eerste vergadering en de inhuldiging van het project slechts 2,5 maanden in beslag. De architecte en de klant hebben dan ook intens samengewerkt. Ze bleven de hele tijd allebei in het gebouw aanwezig. De architecturale visie en de invulling waren dan ook het resultaat van een heuse collectieve inspanning en een leerproces voor alle betrokkenen.

 

De bezoeken op 10.10.2020 om 16.00 uur en op 11.10.2020 om 11.00 uur worden gegidst door architect Laura Muyldermans (LDSRa).

 

Andere datums :

 

Locatie:

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
1000 Bruxelles/Brussel

Reservatie verplicht

Meer informatie

 
past
EDAR Lecture Series Joachim Declerck and Filippo De Pieri
8. Oct 5:30 pm

De serie heeft als doel een stem te geven aan hedendaagse wetenschappers die, binnen hun lopende onderzoeksactiviteit, een "overgangs"-conditie ervaren. Hun bijdrage aan nieuwe, opkomende onderzoeksthema's, voorzichtige interpretaties en onconventionele benaderingen, markeert het snijpunt van hun persoonlijke onderzoeksagenda's, de evolutie van hun discipline, het publieke debat en de beschikbaarheid van bronnen en gegevens.
 
SCHOLARS IN TRANSITION zal een middel zijn voor een collectief debat over het potentieel van wetenschappelijk initiatief en verantwoordelijkheid van wetenschappers op het gebied van architectuur, stedenbouw, regionale en stedelijke studies.

Locatie: Online 

To follow the debate online: https://epfl.zoom.us
Meeting ID: 854 6506 5009

past
Forum Landschapsparken
7. Oct 1 am

Hoe kunnen we gebieden in Vlaanderen met een uitgesproken landschapskwaliteit en streekidentiteit ondersteunen en verder ontwikkelen op een integrale manier? Kunnen we een visie en aanpak ontwikkelen waarbij landschap, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme harmonieus samengaan? Vele lokale besturen en andere initiatiefnemers willen hiermee creatief aan de slag en stellen zich vragen hierover. De Vlaamse Overheid wil graag horen hoe zij hierbij kan helpen via het label 'landschapsparken'. Als vertegenwoordiger van een gebiedscoalitie, lokaal bestuur, regionaal landschap of andere initiatiefnemer ben je van harte welkom op 7 oktober op het Forum Landschapsparken. Meer info op www.openruimteplatform.org

Locatie

Online

Enkel op uitnodiging

past
Inspiratiesessie - Pentagone-Sud, Brussel
21. Sep 1 am

Door middel van stedelijke acupunctuur met nieuw groen wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie lokale actoren betrekken bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van een stadsbreed groen en blauw netwerk.

 

Tijdens de eerste workshop in december 2019 werden de mogelijke projecten en samenwerkingsverbanden geanalyseerd. 

Tijdens de inspiratiesessie zullen deze beschouwingen worden gepresenteerd. In het tweede deel van deze sessie willen we, samen met alle gasten, ons denken verbreden door na te denken over kansrijke verbindingen tussen de verschillende projecten in de buurt en daarbuiten, en de haalbaarheid van een groen-blauw netwerk in de stad in vraag stellen.

Locatie: online

Programma

past
Delta Atelier Conferentie
22. Jun 1 am

Op de vierde conferentie van het Delta Atelier staat opnieuw de rol van ruimtelijk ontwerp in de grote maatschappelijke opgaven in Nederland, Vlaanderen en Brussel centraal. Zes thema’s werden het afgelopen jaar onderzocht en krijgen dan ook een prominente plaats op deze driedaagse kennisdelingsmarathon. In een plenaire discussie worden ten slotte gezamenlijke conclusies getrokken over de nodige economische en financieringsmodellen, de nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger en de regelgeving die nodig is om deze transities te faciliteren.

 

Programma:

22 juni – Energiewijken opschalen

22 juni – Circulaire Havens

22 juni – Zorgzame Buurten

23 juni – Stedelijk Beheer

23 juni – Voedsel en Bodem

23 juni – Mobiliteitsknopen

03 juli – Plenaire discussie
 

Locatie: online

Meer informatie

past
Webinars OVK – Leeromgeving in de praktijk
28. May 1 am
Vier woontypologieën voor energiewijk in Eeklo, beeld: plusoffice, enprove

In veel gemeenten in Oost-Vlaanderen werden de afgelopen jaren burgemeestersconvenanten ondertekend, maar vaak weet men niet goed hoe de ambitieuze doelstellingen nu ook in de praktijk te brengen. Daarom organiseerde het IABR–Atelier OVK een serie webinars vertrekkend vanuit een tweeledige vraag: hoe kunnen we via concrete projecten bouwen aan de toekomst van de regio, en andersom, hoe kunnen grote maatschappelijke doelen een hefboom zijn voor vernieuwende ontwikkelingen op het terrein?

In deze webinars kwamen verschillende locaties en uitdagingen aan bod. Zoals de heraanleg van wegen, de herinrichting van stations-, marktplein- en schoolomgevingen, de herontwikkeling van klassieke verkavelingswijken en de nieuwe invulling van woonuitbreidingsgebieden. Dit zijn het soort locaties en opgaven die overal in de regio voorkomen en die een handvat bieden om aan de slag te gaan.

Mogelijke antwoorden op deze vraag werden geïllustreerd en bediscussieerd tijdens drie thematische webinars, die raken aan de uitdagingen die in de drie demonstratieprojecten onderzocht en ontwikkeld werden.

 

Het eerste webinar op 14 mei focuste op de open ruimte in de OVK-regio. Vele gemeenten koesteren deze, maar worstelen tegelijkertijd met een ontwikkelingsdruk. Hoe kunnen we deze kostbare open ruimte veilig stellen, maar toch verdere ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren?


Het tweede webinar op 28 mei richtte zich op gedeelde mobiliteit in de OVK-regio. Vele initiatieven zijn al in gang gezet maar een structurele ondersteuning ontbreekt nog op vele plaatsen. Hoe kan er, voortbouwend op de vele kleine initiatieven een systeemverandering teweeg gebracht worden en welke nieuwe types ruimte moeten hiervoor ontwikkeld worden?

Het derde en laatste webinar op 11 juni keek naar de energiewijk in de OVK-regio. Hoe kunnen we de energietransitie aangrijpen als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde?

Vrije toegang

Meer informatie

past
Circulaire (Stads)havens Online Webinars
28. Apr 1 am

Binnen het onderzoekstraject ‘Circulaire (Stad)havens’, geïnitieerd door Vlaanderen Circulair / OVAM en in samenwerking met 1010au en Architecture Workroom Brussels, werden drie online webinars georganiseerd met een selecte groep van havenautoriteiten, actoren in de praktijk, onderzoekers en steden. De online webinars probeerden een eerste moment van strategisch denken te definiëren om de volgende stappen te bepalen om de circulaire transitie in (stads)havens te versnellen.

Location: online

past
Onthardingsforum. ‘1 jaar Vlaanderen breekt uit’
5. Mar 1 am

Op 5 maart 2020 blikten de eerste reeks van 22 Proeftuinen Ontharding en alle betrokken experten samen met Departement Omgeving terug op één jaar aan een gezamenlijk realisatie- en kennistraject. Met elke Proeftuin Ontharding wordt een eerste stap gezet en kunnen lessen worden getrokken met als doel dat Vlaanderen niet langer tot een van de meest verharde gebieden van Europa behoort.Om dit moment in de kijker te zetten en een blik vooruit te werpen was er een Onthardingsforum. 

 

Het programma in het kort: 

 

Ochtend

De voormiddag blikte terug op het leertraject dat samen met de 1e generatie proeftuinen ontharding en hun ondersteuners tot nu werd 

afgelegd. Er werden een aantal voorbeeldige onthardingsprojecten gepresenteerd door hun trekkers en verschillende deelnemers (projecten, ontwerpbegeleiders, experten, …) uit het traject gingen in gesprek over het traject, de projecten en het proces. 

 

Middag 

De namiddag zette via parallelle werksessie in op de uitwisseling van kennis tussen de 1e generatie en 2e generatie proeftuinen Ontharding en voegt hier kennis en expertise van externen aan toe. 

Het doelt de leereffecten te verbreden en samen in te zetten op de verdere uitbouw van een onthardingscultuur in Vlaanderen.

Vrije toegang

Enkel op uitnodiging

Meer informatie

past
Open Ruimte Platform XL
3. Mar 1 am
Op het ORP-XL werd ook de publicatie ‘Open Ruimte Werken’ gelanceerd.

Het Open Ruimte Platform maakte op 3 maart in een XL bezetting de balans op van de afgelopen drie jaar en keek vooruit naar de toekomst. Het was een dag vol getuigenissen, reflectie alsook energie en voorstellen voor de toekomst. In de voormiddag gingen Hans Leinfelder (KU Leuven) en Saartje Degelin (Boerenbond) in gesprek over de kansen en valkuilen van het ORP. Daarna bogen we ons over het programma Water+Land+Schap en reflecteerden vanuit de praktijk over kansen voor de Open Ruimte. In de namiddag gingen we in kleinere werkgroepen aan de slag rond de verschillende programma’s van het Open Ruimte Platform. Voor meer info over het Open Ruimte Platform kan je terecht op www.openruimteplatform.org of via info@openruimteplatform.org. Wil je graag op de hoogte blijven van het ORP, schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief.

Vrije toegang

Locatie

Paleis der Academiën, Brussel

Programma

past
Werkatelier III - Delta Atelier Beheer
14. Jan 1 am
Verbeelding van 10 sleutels om te bouwen aan het stadsbeheer van de toekomst

Als afronding van het verkenningstraject in samenwerking met de Kopgroep Stedelijk Beheer in het kader van het Delta Atelier zullen de resultaten gepresenteerd worden aan alle betrokken partners. AWB, H+N+S, Endeavour en Jelte Boeijenga onderzochten de afgelopen maanden hoe stadsbeheer en ontwerp beter op elkaar en op de grote transities die op ons afkomen kunnen afgestemd worden. Dat levert ongelofelijke kansen op, zowel binnen de specifieke testwijken die bestudeerd werden als voor de uitvoering van regionaal of zelfs nationaal beleid! Deze workshop zal de finale input leveren voor het werkboek en de poster die na dit traject gepubliceerd zullen worden. 

 

 

PROGRAMMA

16:15 Inloop
16:45 Presentatie resultaten verkenningstraject door AWB (ism H+N+S, Endeavour en Jelte Boeijenga)
17:40 Pauze met iets te eten
17:50 Reflectieronde 1 door de gebiedsvertegenwoordigers uit de vier bestudeerde testwijken
18:20 Reflectieronde 2 door de vertegenwoordigers van ‘bevriende/betrokken’ organisaties (o.a. BiZa, TNO, CROW, DON-bureau, Posad-Maxwan, WUR, HVHL, gemeente Zwolle)
18:50 Reflectieronde 3 door de opdrachtgevers (gemeenten Almere, Leiden, Rotterdam en Zoetermeer)
19:20 Conclusies
19:30 Einde

PLAATS

Maassilo, Rotterdam

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
Werksessie 1: Groen-blauw netwerk rond gemeenschapsvorming in de Pentagone Sud
19. Dec 1 pm
Schets van het groen netwerk in de Pentagone Sud. Materiaal ter voorbereiding van de eerste werksessies in december 2018.

In de zuidelijke Vijfhoek van Brussel borrelt het aan projecten en initiatieven die een antwoord proberen bieden op de kleine en grote uitdagingen die er zich dagelijks manifesteren. Zowel voor geëngageerde burgers als voor het beleid is de zuidelijke Vijfhoek tot nu toe een broedplaats gebleken voor collectieve protestacties, voor ongevraagd ontwerpend onderzoek, voor meerdere wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten en voor het prioriteren van investeringen.

Om deze capaciteit te cultiveren loopt een co-productieproces waarbij de inwoners van hun wijk samen met overheden, ontwerpers en experten mee de projecten voor de toekomst formuleren en naar uitvoering brengen in nieuwe coalities. 

Het stadsvernieuwingsproject van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zet in op het vormgeven van een productief en lokaal verankerd groen-blauw netwerk in de zuidelijke Vijfhoek. Via een reeks workshops met inwoners en lokale organisaties, ontwerpers, overheden en experten worden daken, gevels, omheiningen en speelplaatsen op een slimme manier voorzien van productief groen (groenten, fruit, kruiden), nestkasten en andere installaties die de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad bevorderen. Via deze stadsaccupunctuur worden nieuwe groene ruimtes gecreëerd die lokale bewoners en organisaties betrekken in het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Productieve groene installaties worden op die manier een hefboom om te werken aan een gezonder leefmilieu, een betere waterhuishouding, de tempering van het hitte-eilandeffect en de sociale cohesie in (kwetsbare) wijken. 

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, BSI-BCO, Atelier Groot Eiland, BRAL en Architecture Workroom Brussels.

 

PROGRAMMA

13u00 - 13u20: Introductie
Een raamwerk voor het Centre Metropolitain + Pentagone Sud als eerste test voor een co-productief stadsproject.
13u20 – 15u20: Werktafels
15u20 – 16u00: Conclusies en Toelomstdebat

PLAATS

Fontainas-zaal

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
Atelierreeks Take Care! – Atelier 2: Follow the money
17. Dec 1 pm
Atelierreeks Take Care! Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht. Een initiatief van UGent, Team Vlaams Bouwmeester, VIPA en Architecture Wor

Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht.

Samen met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen en kennisinstellingen, architecten, middenveld-, burger- en marktinitiatieven gaan we gedurende vijf namiddagen in gesprek over de beleidsmatige en professionele benaderingen die onzichtbare zorg kunnen verhinderen of bevorderen.

Het tweede atelier behandelt de vraag hoe de ambities en de implementaties van onzichtbare zorg zich als sociaal-ruimtelijke opdracht kunnen verhouden tot de financiering van de zorg, met de nadruk op de nieuwe evolutie naar persoonsvolgende financiering. We bespreken welk effect de evolutie van de financiering van de zorg heeft op de vormgeving van woon- en leefsituaties van zorgafhankelijke burgers. Kan de (persoonsvolgende) financiering onzichtbare zorg mogelijk maken? We gaan op zoek naar aanzetten tot innoverende projecten van onzichtbare zorg die inspelen op de persoonsvolgende financiering.

De Take Care! atelierreeks is een initiatief van UGent/ vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Architecture Workroom Brussels, Team Vlaams Bouwmeester en VIPA. In samenwerking met LUCAS/ onderzoeksgroep Sociaal Beleid en Sociaal Werk, UGent/ vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Dep. Omgeving, Ag. Wonen, Ag. Zorg en Gezondheid, Ag.Personen met een Handicap en VRP.

 

PROGRAMMA

13.00 Welkom

Presentaties

13.30 – 13.45 Presentatie vanuit beleid– James Van Casteren, VAPH
13.45 – 14.00 Presentatie van het brede kader– Koen Hermans, LUCAS / KULeuven
14.00 – 14.45
Sociaal-ruimtelijke getuigenissen
– Luc Verbeke (Den Dries/Kwaito)
– Matthias Somers (Denktank Minerva)
– Nadia Quintens (vzw Bindkracht)

14.45 – 15.00 Pauze

Werksessies
15.00 – 15.15
Introductie
15.15 – 16.15 Ronde tafels
16.15 – 16.45 Conclusies
16.45 – . . . Aperitief en netwerkmoment

PLAATS

Architecture Workroom Brussels, 
Anspachlaan 65
1000 Brussel

ALLEEN OP UITNODIGING

past
Atelierreeks Take Care! – Atelier 1: Vermaatschappelijking van de zorg
12. Dec 1 pm
Atelierreeks Take Care! Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht. Een initiatief van UGent, Team Vlaams Bouwmeester, VIPA en Architecture Wor

Onzichtbare zorg als sociaal-ruimtelijke opdracht.

Samen met vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen en kennisinstellingen, architecten, middenveld-, burger- en marktinitiatieven gaan we gedurende vijf namiddagen in gesprek over de beleidsmatige en professionelebenaderingen die onzichtbare zorg kunnen verhinderen of bevorderen.

Tijdens het eerste atelier gaan we dieper in op de vraag hoe de ambities en implementaties van onzichtbare zorg zich als sociaal-ruimtelijke opdracht kunnen verhouden tot de vermaatschappelijking van de zorg. In het atelier bespreken we mogelijke voor- en nadelen van de vermaatschappelijking. We focussen op de onderliggende opvatting van burgerschap en gaan na hoe principes van solidariteit op diverse manieren kunnen worden opgevat. Is onzichtbare zorg een hefboom om warme en koude solidariteit (of informele en formele, professionele zorg) met elkaar te verbinden? In dat licht zoeken we naar kiemen van vernieuwende praktijken van onzichtbare zorg.

De Take Care! atelierreeks is een initiatief van UGent / vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek,Architecture Workroom Brussels, Team Vlaams Bouwmeester en VIPA. In samenwerking met LUCAS / onderzoeksgroep Sociaal Beleid en Sociaal Werk, UGent / vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Dep. Omgeving, Ag. Wonen, Ag. Zorg en Gezondheid, Ag. Personen met een Handicap en VRP.

 

PROGRAMMA

13.00 Welkom

Presentaties

13.30 – 13.45
Presentatie vanuit beleid – Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin & Armoedebestrijding
13.45 – 14.00
Presentatie van het brede kader – Griet Roets, UGent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
14.00 – 14.45
Sociaal-ruimtelijke getuigenissen
– Dries Cautreels (Heder vzw)
– Simon Allemeersch (Rabotatelier)
– Michiel Verhaegen (Astor vzw/Osar)

14.45 – 15.00 Pauze

Werksessies
15.00 – 15.15
Introductie
15.15 – 16.15 Ronde tafels
16.15 – 16.45 Conclusies
16.45 – ...Aperitief en netwerkmoment

PLAATS

Architecture Workroom Brussels, 
Anspachlaan 65
1000 Brussel

INGANG ALLEEN OP UITNODIGING

past
HOW TO SCALE CLIMATE CHANGE MOVEMENTS
24. Sep 3 pm

Gedurfde actie op het gebied van klimaatverandering blijft een topprioriteit. Onderzoekers hebben gewaarschuwd dat naarmate de klimaatverandering verergert, er een cascade van onomkeerbare omslagpunten aan de horizon doemt. Op dit moment zien we veel inspirerende massamobilisatie en uitlijningsinitiatieven die werken aan het veranderen van het grote geheel. In deze interactieve ontwerpsprint nodigen we u uit om te leren van enkele van deze hoopvolle initiatieven en de impact te onderzoeken die investeerders en durf-filantropen kunnen hebben door samen te werken om deze ambitieuze grootschalige bewegingen te ondersteunen.

Georganiseerd door : Piet Colruyt (Impact Capital)

Gemodereerd door : Mariken Gaanderse

Sprekers : Joachim Declerck (De grote verbouwing) & Yves Dejaeghere (G1000)

Meer info hier