Atelier In Between is een beleidsvoorbereidend traject in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Het initieert een dialoog tussen de diverse actoren die impact hebben op de open ruimte in het metropolitane gebied in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met cartografisch onderzoek en een reeks workshops faciliteert Architecture Workroom Brussels een proces van kennisdeling en -ontwikkeling over de toekomst van de open ruimte tussen betrokken partijen, experten en ontwerpers.

 

Terwijl Vlaanderen steeds verder verstedelijkt, groeit langzaamaan het besef van het belang van de groene open ruimte. Al beschouwen velen de groene open ruimte nog als een zwakke sector die economisch niets opbrengt, spreekt de documentatie van de waarde en functies ervan dat tegen. Het landschap levert een aantal levensnoodzakelijke diensten: ruimte voor recreatie, sociaal contact, stilte en rust, productie van voedsel, opwekking of opslag van energie. Bovendien verhoogt het de veerkracht van het verstedelijkte landschap tegen de effecten van de klimaatverandering.

Het blijft echter een belangrijke uitdaging om deze inzichten te vertalen naar het beleid van de verschillende actoren. De keuzes, gemaakt in elke sector (wonen, economie, mobiliteit, …) en op elk bevoegdheidsniveau (gewest, provincie, gemeente) hebben allemaal hun eigen impact op dezelfde open ruimte. Met een gedeelde visie kan krachtiger, transparanter en effectiever worden gestuurd in de richting van de toekomst die we wensen voor de open ruimte in het verstedelijkte metropolitane gebied rond Brussel.

Atelier In Between omvat een traject van workshops die de betrokken partijen uit verschillende sectoren samenbrengt, die plaatsvonden in het najaar van 2013. De deelnemers waren experten uit de academische wereld en het middenveld (Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Boerenbond), ontwerpers, vertegenwoordigers van de Vlaamse en Brusselse administraties en agentschappen (Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, Leefmilieu Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij) en lokale organisaties. Na de opstart met een groensafari, een letterlijke terreinverkenning van de groene, open ruimte in Brussel en de Vlaamse Rand, vonden drie thematische workshops plaats rond de invalshoeken woonlandschap, productief landschap, en veerkrachtig landschap. De uitdagingen en pijnpunten werden op scherp gezet, kennis werd uitgewisseld en gaandeweg werden de kansen voor een andere omgang met de open ruimte blootgelegd.

In de workshops kwamen acht concepten naar boven. Architecture Workroom Brussels bracht de bevindingen samen in een reeks van acht grootschalige ontwerpopgaves voor Brussel en zijn Vlaamse Rand. Het stedenbouwkundig bureau LIST visualiseerde de concepten en in april 2014 waren de concepten het onderwerp van een synthese-werksessie die zich specifiek richtte op de interbestuurlijke dialoog.

Type: Atelier

Jaar: 2013-2014

Opdrachtgever: Agentschap Natuur en Bos