LEKP cover

De komende twee tot vier jaar begeleidt het 100 WIJKEN PLATFORM Vlaamse gemeenten om de verschillende doelstellingen uit het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) te realiseren in concrete wijken. Tijdens het LEKP-congres op 18 april 2023 presenteerden we de drie werkprogramma’s waar de gemeenten mee aan de slag gaan. 

Tijdens de LEKP-oogstsessie op 8 maart 2023 verzamelden we de noden en kansen die 60 gemeenten en andere organisaties naar voren schoven. We oogstten hier 13 werkpunten. Drie werkprogramma’s clusteren deze werkpunten waarover gemeentebesturen, lokale actoren, experts, Vlaamse overheden en koepelorganisaties zich de komende jaren zullen buigen:

Werkprogramma 1: "Parel van het warmtenet” 
De doelstelling van dit werkprogramma is om te testen of een hele wijk tegelijk kan omschakelen op fossielvrije warmte. De aanleg van de energie-infrastructuur kan daarbij als hefboom dienen voor de collectieve renovatie van de (individuele) woningen. Maar van wie is het net en hoe wordt het gefinancierd? Binnen welke juridische structuur kunnen publieke, private en civiele gronden, investeringen en capaciteit worden gebundeld? Welke strategieën werken om stapsgewijs of in één keer groepen woningen aan te sluiten? Hoe stem je de timing af op die van andere werven, zoals ontharding en mobiliteit?

Werkprogramma 2: “Iedereen mee!” 
In dit werkprogramma testen we een publiek-privaat-civiel samenwerkingsmodel rond de integrale ontzorging van diverse groepen bewoners en gebruikers in de wijk, in functie van de diepgaande transformatie van hun woningen, tuinen en straten. Kunnen gemeentes een ontzorgingspakket 2.0 ontwikkelen waarbij renovatieadvies, het aansluiten op hernieuwbare energie, een lening en een poel van kwalitatieve architecten en aannemers via één contactpunt wordt aangeboden? Welke activatiestrategieën bereiken effectief alle bewoners in een wijk? Kunnen klimaattafels hiervoor worden ingezet, en hoe dan? Hoe moet regelgeving worden aangepast, bijvoorbeeld om collectieve vergunningen makkelijker te laten verlopen?   

Werkprogramma 3: “Straten naar de toekomst”  
Dit werkprogramma gaat op zoek naar de synergie tussen een proactief mobiliteitsbeleid enerzijds, met focus op elektrische (deel)mobiliteit, buurtparkings of dubbel gebruik van bestaande private parkings, en de klimaatadaptatie van straten en pleinen anderzijds. Dat vergt een samenwerking tussen verschillende diensten binnen lokale besturen, private partijen en bovenlokale actoren. Welke afspraken kunnen gemaakt worden met scholen of supermarkten om onderbenutte parkings als buurtparking te gebruiken? Moeten er convenanten met nutsbeheerders worden vastgelegd om een stapsgewijze vergroening en ontharding te koppelen aan geplande investeringen in de publieke ruimte? Welke ontwerpoplossingen zijn mogelijk om plaats te maken voor boomwortels, warmtenetten en gescheiden rioolnetten in onze ondergrond? 

Architecture Workroom Brussels maakt deel uit van het begeleidende consortium van het 100 WIJKEN PLATFORM, samen met 3E, Flux50, The New Drive en Plant en Houtgoed.

More News
6. Mar 2024

De Grote Verbouwing @ FTI Festival

Van 15 tot en met 24 maart vindt het Flanders Technology & Innovation Festival plaats. Op meerdere locaties in Vlaanderen en Brussel slaan technologische en maatschappelijke vernieuwers hun tenten op om hun beeld op de toekomst te delen met het brede publiek. Als innovatiehuis voor transformatie leveren we hieraan graag onze bijdrage.  → more