Atelierdag Collective Renovatie, 28 november 2022, Antwerpen

De uitdagingen met betrekking tot energiebesparing in Antwerpse woningen zijn groot. In het kader van haar Klimaatplan 2030 wil de stad gemiddeld een besparing aan primair energiegebruik realiseren van 2,5% per jaar. Zo’n 72% van de wooneenheden in Antwerpen zijn bovendien appartementen, die vaak moeilijker te renoveren zijn dan andere woontypes. Door zich te richten op collectieve renovatie van appartementen, wordt de verwezenlijking van de Antwerpse klimaatdoelen realistischer.

Het traject Collectieve Renovatie komt dan ook voort uit het raamcontract Klimaat en Leefmilieu met de Stad Antwerpen, waarbij de stad op zoek is naar een efficiëntieslag rond de bestaande Masterplanaanpak voor collectieve renovaties en manieren om het ambitieniveau te verhogen samen met de benodigde actoren. Eind november vond de eerste Atelierdag binnen dit traject plaats, die onderdeel uitmaakte van de rol die Architecture Workroom en Rebel hebben als procesbegeleiders, richting een Masterplanaanpak 2.0.

De Stad Antwerpen ondersteunt eigenaars van grote appartementsgebouwen bij grondige renovaties. De renovatiecoach van de stad ondersteunt de Vereniging van Mede-Eigenaren en syndicus bij de opmaak van een plan voor renovatie. De stad ondersteunt eigenaars daarnaast met een financiële Masterplan-premie. Ook wordt nagedacht over een investeringssubsidie om de meest ambitieuze renovaties te ondersteunen.

De stad wil de komende jaren blijven inzetten op deze bestaande aanpak en zorgen voor een opschaling van de capaciteit van de renovatiecoaching. Om de doelstellingen op vlak van energiebesparing te halen, zal de dynamiek van de huidige Masterplan-werking echter verder versterkt en versneld moeten worden. De uitdaging ligt bij de versnelling van ambitieuze (masterplan) renovaties van appartementsgebouwen. Architecture Workroom Brussels en Rebel zetten een traject uit voor 2023 richting een Masterplanaanpak 2.0.

Deze eerste Atelierdag op 28 november 2022 focuste op de veronderstelling dat het ontrafelen van enerzijds generieke en anderzijds specifieke factoren binnen de huidige masterplanaanpak een waardevolle aanpak is als stapsteen in het traject naar de masterplanaanpak 2.0. Aan de Atelierdag nam een gemengde groep deel, waaronder syndici, experts vanuit gemeentes en studie- en adviesbureaus en renovatiecoaches vanuit stad Antwerpen.

Na presentaties vanuit Stad Antwerpen en de procesbegeleiders, gingen de deelnemers uiteen aan drie thematische tafels rond factoren die het proces van de Masterplanaanpak beïnvloeden: socio-economische, ruimtelijk-bouwfysische en governance-procesmatige vraagstukken.

In 2023 zullen nog een aantal atelier-sessies georganiseerd worden met werktafels rond specifiekere hypotheses, zoals het opstellen van een capaciteitsprogramma met de verschillende actoren en het aanbieden van een VME-premie of collectiviteitsbonus.

More News