Open Ruimte Dag Landbouw, 2022, Foto: Bob van Mol

In de verschillende programma’s en projecten van het Open Ruimte Platform (ORP) leren we elke dag welke cruciale rol de landbouw speelt in het robuust maken en beheren van onze open ruimte. Maar om die rol op te kunnen nemen moeten we voldoende vanuit het landbouwperspectief redeneren en nagaan welke ondersteuning daarbij gewenst is. Tijdens de werkdag van het Open Ruimte Platform op 4 oktober 2022 onderzochten we dit verder.

Waar liggen de grootste drempels en welke ondersteuningsvormen kunnen een hefboom zijn voor een duurzame bedrijfsvoering? Via een samenspel tussen landbouwers, overheden en initiatiefnemers van landbouwprojecten onderzochten we de uitdagingen, de kansen en mogelijke concrete acties die het Open Ruimte Platform kan opnemen.

Tijdens de ORP-dag presenteerden verschillende landbouwers, gemeenten, Provincies en landschapsbeheerders projecten die verschillende manieren illustreren om aan de slag te gaan met de kansen die landbouw te bieden heeft.  

Met tastbare voorbeelden als het Landbouwplan van de Stad Aalst, Park Groot Saefthinge, Pays des Collines, de tool boer-en-bedrijvenmatch, een landbouwtestruimte in de Vlaamse Rand en de Brusselse Good Food-strategie gingen we aan de slag met actuele thema’s rondom landbouw en open ruimte. We bespraken onder meer de rol van (boven)lokale besturen in het ter beschikking stellen en vrijwaren van landbouwgrond, het gebrek én de nood aan een landbouwvisie en de kracht van een collectieve en gebiedsgerichte aanpak die de verschillende belangen op het terrein meeneemt.

Via een dialoog tussen initiatiefnemers en beleidsmakers gingen we op zoek naar manieren waarop het Open Ruimte Platform antwoorden kan bieden aan deze drempels.

We leerden onder meer dat de streekidentiteit en de bijhorende trots een belangrijke stuwkracht kunnen zijn om verbinding te creëren en dat Vlaanderen een strategische regio blijft voor voedselproductie, maar dat de koppeling tussen landbouwnoden en visievorming ontbreekt, bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke planning. We zien dat beloftevolle voorbeelden op een vernieuwende manier omgaan met het strategisch ontzorgen van landbouwers. Zo liggen er veel uitdagingen, maar ook kansen in het rondkrijgen van nieuwe businessmodellen, in de toegang tot grond of in het opzetten van regionale investeringsstrategieën.

Met lessen als deze werkt het Open Ruimte Platform verder. Het platform blijft, zo blijkt uit deze dag, een onmisbare experimenteerruimte om, onder andere, de transitie van de landbouw van onderuit mee te ondersteunen. Aan de slag!

More News