aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek

De stad Torhout wil in de nabije toekomst investeren in de vernieuwing en versterking van haar centrum. Met de vraag naar een ‘belevings- en identiteitsonderzoek’ grijpt de stad deze stadsvernieuwing aan om niet enkel een ruimtelijke, maar ook een maatschappelijke kwaliteitssprong te maken. In samenwerking met fotografe Marie-Françoise Plissart brengt Architecture Workroom het unieke karakter en de toekomstige uitdagingen voor de stad Torhout in beeld.

Het doel van dit belevingsonderzoek is om zichtbaar te maken hoe Torhout vandaag beleefd en ervaren wordt door de Torhoutenaren, en waar vanuit het perspectief van de bewoners en gebruikers van de stad de belangrijkste uitdagingen liggen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het gebruik en de toe-eigening van de publieke ruimte door diverse groepen. Voortbouwend op de inzichten uit dit onderzoek, formuleren wij mee de projectdefinitie voor de Open Oproep van het Team Vlaams Bouwmeester voor de opmaak van een stadskernvernieuwingsproject. Dit belevingsonderzoek vormt een eerste aanzet in het activeren van lokale kennis, inzichten en ideeën. De participatie van locale actoren zal ook in de vervolgfase blijven centraal staan. Dit betekent dat naast ruimtelijk ontwerp, ook specifiek aandacht zal worden gevraagd voor een procesmatige aanpak, waarbij kennisuitwisseling en de verkenning van samenwerkingen tussen lokale partijen voorop staat. Deze procesmatige aanpak is zowel gericht op de uitvoering van het stadskernvernieuwingsproject op de lange termijn (gefaseerd en flexibel), àls op concrete acties op relatief korte termijn die een zichtbaar resultaat opleveren.

Torhout is een kleine stad gelegen in het hart van West-Vlaanderen, te midden van bossen, akkers en weilanden, maar tegelijkertijd bijzonder goed bereikbaar en verbonden met de omliggende centrumsteden Brugge, Roeselare en Oostende. Deze kwaliteiten zorgen voor een blijvende aantrekkingskracht. Het inwonersaantal van Torhout is de afgelopen decennia gestaag blijven groeien: van 13.500 inwoners in de jaren zestig tot ongeveer 20.300 inwoners vandaag. In Torhout en omgeving zijn er de afgelopen jaren op verschillende schaalniveaus diverse initiatieven rond ruimtelijke projecten opgestart. Dat gaat van een landinrichtingsplan om de landelijke omgeving van Groenhove en het Vrijgeweid aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten, tot plannen voor de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden, of de aanleg van fietssnelwegen naar de omliggende gemeenten. Verder zijn er in de stedelijke kern een aantal potentieel interessante ontwikkelingssites en waardevolle publieke panden gelegen (zoals het voormalig stadhuis), die vandaag echter on(der)benut blijven. Er is nood aan een duidelijke toekomstvisie, zodat deze verspreide initiatieven en diverse kansen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en op die manier ook een hogere kans van slagen hebben. Tegelijkertijd is het van belang dat in deze toekomstvisie ook wordt vooruitgeblikt op de demografische, economische en ecologische uitdagingen waar Torhout – als onderdeel van een veel ruimer verstedelijkend landschap – op de langere termijn mee te maken zal krijgen. Thema’s als vergrijzing, de relatie tussen stad en landschap, duurzame mobiliteit en de versterking van de lokale economie staan hierbij centraal. Op die manier kan ook de rol, positie en betekenis van de stad Torhout binnen de ruimere omgeving worden geherdefinieerd.

In het belevings- en identiteitsonderzoek, zullen we via observaties en gesprekken met bewoners, gebruikers, ondernemers, stedelijke ambtenaren, vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, in kaart brengen wat vandaag de aandachtspunten zijn, wat eigen en uniek is aan Torhout. Daarnaast worden een aantal workshops georganiseerd waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om via welbepaalde thema’s na te denken over de toekomstige gewenste ontwikkeling van Torhout.

Meer

Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.