aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020

Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en architect Joachim Declerck benoemd tot curatoren van IABR-tweeluik. De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade (FAA - Floris Alkemade Architect), de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck) en Joachim Declerck (AW) zijn benoemd tot curatoren van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), in 2018 en 2020. 

IABR–2018+2020 is een tweeluik met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron. Van voorjaar 2017 tot zomer 2020 wordt verkend tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen we in staat zijn als we doelgericht werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Persbericht

ONTWERPKRACHT, KLIMAATVERANDERING EN SAMENLEVING

IABR–2018+2020 vertrekt van de opdracht die in 2015 met de Sustainable Development Goals van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd. Hiermee staat er een duidelijke stip op de horizon. Dat maakt echte richtingverandering mogelijk, een fundamentele transitie. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe activeren we de samenleving, en niet op een defensieve maar op een positieve manier? Tot welke kwaliteitssprong van onze steden en landschappen stelt ons deze transitie eigenlijk in staat? 

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: ‘Het is de bedoeling om van architectuurkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en ecologische kwaliteit één verhaal te maken.’

OP ZOEK NAAR MAATSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE WINST

De drie curatoren Alkemade, Van Broeck en Declerck zullen verkennen hoe ruimtelijke transformaties kunnen helpen om de grote maatschappelijke opgaven te beantwoorden. Het werkveld is het unieke stedelijk, ecologisch en economisch systeem van de Rijn-Maas-Schelde Delta, de lage landen waar intensief ruimtegebruik de norm is en waar we zoveel opgaven met elkaar delen. Door onze manier van leven, werken en wonen in deze verstedelijkte delta samen opnieuw te tekenen kan proactief ruimte worden gemaakt voor energietransitie en circulaire economie, voor inclusieve stedenbouw, en voor een innovatieve aanpak van de mobiliteitsproblematiek, de zorg, de wateropgave en de voedselproductie. IABR–2018+2020 is werkplaats én platform voor een toekomstagenda. Een oproep aan architecten wereldwijd om mee te denken over hoe de maatschappelijke thema’s te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken die urgent zijn vanwege de klimaatverandering, aan de vraag hoe we ruimte kunnen maken voor het vergroten van de fysieke en sociale weerbaarheid van onze steden en landschappen. In een tijd van radicale onzekerheid richt IABR–2018+2020 zich daarbij bewust op het bieden van handelingsperspectief, op het ontwerpen aan wat we kunnen willen, en op het verbeelden en laten zien van wat we als samenleving kunnen winnen.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: ‘We moeten bij iedere ontwerpopgave op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde. Nadenken over de toekomst, niet in termen van een dreigend verlies maar van maatschappelijke en ecologische winst.’

ONTWERPEN AAN DE TOEKOMST: VAN KWALITEIT EEN VERHAAL MAKEN

De IABR is kennisinstelling en cultureel platform tegelijk en zet de kracht van verbeelding en ontwerp doelgericht in voor échte verandering. Deze methodologie maakt het mogelijk de vele lokale en regionale initiatieven en opgaven bijeen te brengen, bestaande inzichten te delen, nieuwe kennis te ontwikkelen en die in de praktijk te testen. De curatoren pakken de kans om van de IABR nog meer dan voorheen een gedeelde ruimte te maken, die ontmoeting en interactie stimuleert. Met elkaar én met de wereld. Vooral om resultaatgericht een brug te slaan tussen de vele kleinschalige inspirerende initiatieven aan de ene kant en de enorme schaal van de maatschappelijke opgaven aan de andere kant. Nieuwe sociaalruimtelijke praktijken kunnen en moeten de snelheid, draagkracht én kwaliteit van maatschappelijke transities verhogen.

DE CULTUUR ALS MOTOR VOOR VERANDERING

De stip die ‘Parijs’ op de horizon heeft gezet, dwingt ons om beter dan nu de brug te slaan tussen onderzoek en implementatie en om alle kennis die we hebben gedurfder en effectiever toe te passen in de praktijk. Een biennale- tweeluik is daarom een passende vorm. De editie van 2018, een ‘werk’- biennale, zal vooral in het teken staan van onderzoek en uitwisseling, debat en brainstorming, terwijl in 2020 de resultaten op tafel worden gelegd.

IABR bestuurder-directeur George Brugmans: ‘Het is fantastisch om samen met dit unieke Curator Team en alle kennis, netwerken en onderzoekscapaciteit die het meebrengt, drie jaar intensief en doelgericht aan de slag te kunnen. Met de benoeming van deze drie curatoren en met dit tweeluik kan de IABR nog meer dan voorheen voordeel halen uit het feit dat we een biennale van de 21e eeuw zijn.Voorbij aan de formule van “het festival van goede projecten” positioneren wij de cultuur als domein van waaruit gewerkt kan worden aan échte verandering – in onze eigen delta en in de wereld.’

DE PARTNERS

De IABR is leadpartner van het Rijk in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De IABR is een langjarige samenwerking aangegaan met de Belgische architectuurcultuurinstelling Architecture Workroom Brussels. De twee organisaties worden actief in elkaars domein en profiteren van elkaars expertise. De inzet is het verder brengen van gezamenlijk ontwerpend onderzoek en het tonen en vooral helpen implementeren van de resultaten daarvan in Nederland en België.

Als onderdeel van haar meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020, Naar een Weerbare Stad, heeft de IABR actiegerichte samenwerkings- overeenkomsten gesloten met Resilient Rotterdam (Stadsontwikkeling Rotterdam) en met de Nederlandse Watergezant (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Belangrijke (onderzoek)partners bij het werken aan IABR–2018+2020 zijn het Planbureau voor de Leefomgeving, het Atelier Rijksbouwmeester, het Team Vlaams Bouwmeester, AIR en de Veldacademie. De IABR ontvangt meerjarige subsidie van de Gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

IABR–2018+2020

Meer

Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.