aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Masterclass— Zorgzame Buurten

Demografische ontwikkelingen worden zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse omgeving. De komende jaren zal het aantal 65-plussers fors blijven toenemen. Het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen blijft stijgen. En de steden zullen nieuwkomers en migranten met diverse culturele achtergronden blijven aantrekken. Hoe kan deze maatschappelijke opgave worden aangegrepen als een kans om stad te maken? Hoe kunnen we op een toekomstgerichte manier aan zorgzame buurten bouwen? Binnen het huidige krachtenveld, is dat geen eenvoudige opgave. De terugtredende overheid, belegt steeds meer (zorg)taken bij de markt en de burgers. Tegelijk zijn onze opvattingen over zorg en ondersteuning sterk aan het verschuiven. Tot slot worden we geconfronteerd met toenemende gezondheidsverschillen. Door de inrichting en organisatie van onze zorginfrastructuur samen met onze woon- werk- en leefomgeving grondig te herdenken kan zorg opnieuw een meer zichtbare en vanzelfsprekende plek krijgen. Wat is hiervoor nodig? Hoe kunnen lokale en regionale overheden beleid ontwikkelen voor gezonde en sociaal inclusieve buurten? Welke andere partijen kunnen hieraan bijdragen en welke coalities zijn denkbaar? En wat is de rol van ontwerpers?

Carmen Van Maercke

De Masterclass Zorgzame Buurten richt zich op zorg als sociaal-ruimtelijk vraagstuk, en heeft als doel om hefbomen te ontwikkelen om te sturen op nieuwe vormen van buurtontwikkeling, wonen, zorg en ondersteuning. Dit vraagstuk manifesteert zich zowel als transformatie-opgave in al bestaande wijken en buurten, als in nieuw te ontwikkelen stadsdelen. Zorg raakt aan heel verschillende aspecten, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Dat gaat van zorgvoorzieningen, over de toegankelijkheid van de publieke ruimte en plekken voor ontmoeting, tot de eigen thuisomgeving. Werken aan zorgzame buurten is daarom bij uitstek een opgave die vraagt om een integrale analyse en aanpak. Tijdens de Masterclass wordt daarom gewerkt aan een integrale wijkanalyse volgens de leefveldenmethode en het formuleren van een samenhangende sociaal-ruimtelijke strategie. De deelnemers gaan op zoek naar wat bestuurders kunnen doen, welke partners nodig zijn en welke ruimtelijke factoren kunnen worden benut of versterkt, om zo tot meer zorgzame buurten te komen.

De volgende drie doelstellingen staan daarbij centraal:

1. Scherpstellen van de agenda: hoe kan de koppeling tussen het ruimtelijke domein en de verwachte investeringen in zorg worden aangegrepen om sociaal programma opnieuw een plek te geven in stadsontwikkeling?

2. Mapping van de ontwerpopgave: welk stedelijk programma kan via een integrale wijkanalyse worden zichtbaar gemaakt? Welke sociaal- ruimtelijke opgaven en kansen kunnen we identificeren? Hoe, waar en met wie kunnen we sleutelen aan zowel de ruimtelijke op zet als sociale netwerken en structuren?

3. De Stad als choreograaf en het verkennen van nieuwe coalities:hoe kunnen diverse partijen optimaler samenwerken aan een sociaal- ruimtelijke agenda? Wat hebben Gemeenten (grondposities, vastgoed), gevestigde partijen (vastgoed, zorgaanbod) en lokale netwerken of kleinere initiatiefnemers (sociaal kapitaal, vernieuwende ideeën) elkaar te bieden? Hoe kan de overheid als choreograaf het (zorg)speelveld organiseren en uitwisseling stimuleren tussen fragiele én gevestigde, of kapitaalkrachtige partijen?

De Masterclass wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal, landelijk kenniscentrum voor goed opdrachtgeverschap, in opdracht van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR). Hij staat onder leiding van Architecture Workroom Brussels: Els Vervloesem en Joachim Declerck (Ateliermeester van IABR-Atelier Utrecht: De Gezonde Stad). Paul Vermeulen van DeSmetVermeulen architecten en Otto Trienekens van de Veldacademie zullen deze Masterclass mee begeleiden. Tijdens de voorbereiding van de Masterclass hebben bestuurders en vertegenwoordigers van stedelijke diensten een eigen casus voorgesteld, waarvoor via de inzet van ontwerpend onderzoek een nieuw perspectief en alternatieve oplossingsrichtingen worden verkend. De Masterclass vindt plaats op 16 en 17 maart 2017 plaats in Brussel (BE).

IABR-Atelier Utrecht: De Gezonde Stad

De Masterclass bouwde voort op de resultaten van het IABR–Atelier: De Gezonde Stad, dat als onderdeel van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY is ontwikkeld. Atelier Utrecht heeft onderzocht hoe gezondheid en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn en welke innovatieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën kunnen bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad waarbij de solidariteit tussen de verschillende generaties, culturen en inkomensgroepen voorop staat. Niet alleen zijn de ruimtelijke en programmatische transformaties in de stad in relatie tot gezondheid en welzijn verkend, maar ook de veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg. Voor meer informatie, klik hier.

Meer

Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.