aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever

Samen met 51N4E (en met Technum en Rebel in ondersteuning) werd Architecture Workroom in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGSO) en de Directie Openbaar Domein van de Stad Oostende via een Open Oproep-procedure aangesteld voor het opmaken en begeleiden van een ontwikkelingsstrategie voor het stedelijk gebied Oosteroever in Oostende. De wedstrijdvraag bestond erin te onderzoeken hoe de tot op vandaag geïsoleerde Vuurtorenwijk en de volop in ontwikkeling zijnde Havenwijk van de Oosteroever beter met elkaar verbonden kunnen worden.

Als mogelijk antwoord werd in het bestek een ondertunnelde Moreauxlaan naar voren geschoven. Deze eerder infrastructurele benadering heft door een eenmalige grote investering de scheiding tussen twee stadswijken plaatselijk op en werkt zo via een technische ingreep de hinder van tram en doorgaand verkeer weg. Door het inrichten van de vrijgekomen ruimte als park, wordt ingezet op een terugverdienmodel via vastgoed op de aanliggende terreinen. Een tunnel dient echter enkel deze ontwikkelingen en de direct aan de Moreauxlaan grenzende bebouwing van de Vuurtorenwijk. Het grootste deel van Oosteroever achter dit nieuwe front, met zijn huidige en toekomstige bewoners en ondernemingen, blijven zo ongemoeid. Lopende en toekomstige projecten, en beschikbare nieuwe kwalitatieve publieke ruimte zoals het Visserijdok en de Spuikom worden zo niet ten volle geactiveerd.

Daarom stelt het ontwerpteam voor om niet te wedden op één enkele zware en dure infrastructurele ingreep, waarbij de Vuurtorenwijk en de Havenwijk louter fysiek (niet functioneel) beter verbonden worden. Er wordt voorgesteld om een palet van beheersbare, strategische ingrepen op te zetten die meerdere ambities integreren en realiseren. Door niet enkel te focussen op de fysieke scheiding, maar ook op de activering van het weefsel zelf en van het gebruik en de activiteiten die er mogelijk worden, kan Oosteroever transformeren tot een vitaal en compleet stadsdeel dat in een nieuwe fysieke, functionele én mentale relatie staat tot het stadscentrum.

Het voorstel bestaat uit een stapsgewijs en meer organisch ontwikkelingsproces. Dit proces stoelt op vier sterke ambities, die een gezamenlijke doelstelling en afwegingskader vormen voor een reeks van concrete acties op korte tot lange termijn. De vier ambities zijn de volgende:

1. Oosteroever als watergebonden stadsdeel

2. Oosteroever als stedelijke bestemming

3. Oosteroever als groen netwerk

4. Oosteroever als productief weefsel

Via verschillende casussen worden een aantal van deze ambities met elkaar gekoppeld in een geïntegreerd project. Er werd afgetoetst welk mogelijk verloop de verschillende ontwikkelingen zouden kunnen hebben en welke de meest interessante betrokken partijen en koppelingen kunnen zijn. Dit ontwerpmatige onderzoek is niet te nemen of te laten. We beschouwen de casussen als een begin: het uitgangspunt voor het opzetten van een breed gesprek en een gedragen visievorming.

Meer

Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.