aw
b
Architecture Workroom
Brussels

CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw

Met de concepstudie ‘Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw’ wil de Stad Genk de scholencampus met dertien verschillende scholen herwaarderen, op zowel ruimtelijk, sociaal, als educatief vlak. Vandaag is de link tussen de scholencampus naar de directe omgeving, de rest van de stad en het bijhorende leven eerder beperkt. Daarnaast wordt er algemeen van uitgegaan dat de Genkse scholencampus te kampen heeft met een zogenaamde ‘witte vlucht naar de rand’. En tot slot is het de bedoeling om via het leerlandschap in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en de behoefte aan nieuwe onderwijsconcepten. Voor deze opdracht werd het team Architecture Workroom Brussels, 51N4E en antropologe-pedagoge Ruth Soenen van Simply Community geselecteerd.

In antwoord op het drieledige vraagstuk op de scholencampus rond ruimte, diversiteit en onderwijs, is het cruciaal dat er van in het begin een bredere, sociaal-ruimtelijke benadering is. Daarbij staat de wederzijdse link tussen enerzijds de stad en de diverse samenleving, en anderzijds het leerlandschap centraal. Dit sluit aan bij een algemene tendens, waarbij niet enkel in scholen wordt nagedacht over hoe zij uit hun muren kunnen breken. Ook in de zorg- en welzijnssector, leeft bijvoorbeeld het idee om zorg of ziekte niet langer af te zonderen, maar meer deel te laten uitmaken van ons alledaagse leven.

Dit betekent dat we de rol van ontwerp niet louter zien als het ontwikkelen van een ruimtelijk inrichtingsplan, met daarnaast een maatschappelijke agenda. We geloven sterk in een én-én verhaal. De vele uitdagingen op Campus Bret vragen om een krachtige, goed ontworpen ruimtelijke onderlegger die het toekomstige leerlandschap op verschillende schalen integreert in de ruimere omgeving. Zowel op ruimtelijk als maatschappelijk vlak, willen we de verschillende deelprojecten met elkaar verbinden, binnen een overkoepelende toekomstvisie waar diverse partijen zich in kunnen herkennen. Tegelijkertijd zetten we sterk in op een meer fijnmazige, en proces-gestuurde benadering.

Deze studie ging van start met een reeks bilaterale gesprekken met de directies van de dertien betrokken scholen. Daarnaast zijn er tientallen gesprekken gevoerd met scholieren, technisch personeel, buurtbewoners, mensen uit het lokale verenigingsleven, stadsdiensten betrokken bij dit en andere relevante projecten, en andere ontwerpbureaus actief in Genk. Via een reeks van thematische workshops, met telkens een selectie van een zeer diverse groep van deelnemers, hebben we deze inzichten gekoppeld aan mogelijke veranderingsscenario's die via ontwerpend onderzoek zijn verbeeld. Deze scenario's komen tot stand door de campus Bret te positioneren binnen een ruimere (ruimtelijke en maatschappelijke) context en via de montage van diverse ‘clues’ uit de gesprekken waarbij herkenbare elementen in een nieuw concept worden gegoten. Tijdens de workshops wordt dit materiaal verder bediscussieerd, verkend, en concreet gemaakt. Dit resulteert uiteindelijk in een strategisch ontwikkelingsplan.

Daarbij werken we niet toe naar een ‘te-nemen-of-te-laten’ plan, maar stellen we een stapsgewijze aanpak voor van grote en kleine interventies, die zowel ruimtelijk als sociaal, eerder structureel of punctueel van aard kunnen zijn. Op die manier willen we mee de basis leggen en richting bepalen voor een leerlandschap dat zich de komende jaren verder kan blijven ontwikkelen.

Meer

IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.